Nieuwe leden

Misschien zou U met ons mee willen zingen?

De naam van ons koor Cantate Cum Gaudio is realiteit voor onze leden ....." Zingen met blijdschap".
De 40 leden komen uit Joure en (verre) omgeving, zoals o.a. Oppenhuizen - St Nicolaasga- Rotsterhaule- Langweer- Delfstrahuizen - Heerenveen en Akkrum.

Het koor is prestatie gericht, maar wil dit zijn in een prettige sfeer. Een vrolijke noot krijgt de ruimte. We zingen uit een breed repertoire, overwegend religieus en cultureel.
De meeste liederen worden a-capella gezongen.
Dit is de kracht van ons koor. Aspirant leden krijgen van ons, na een proefperiode van 6-8 weken, 10 zanglessen gratis aangeboden.
Deze worden verzorgd door onze dirigent de heer Hans van Rossum. Vrijblijvend nodigen wij U uit, om een repetitie - avond bij te wonen. Elke dinsdag-avond zijn wij te vinden in het gebouw "de Brug" aan de Brugstraat 3 in Joure.

MEE DOEN AAN HET PROJECT JOCHANAN VAN PATMOS?

Is een volledig lidmaatschap nu nog een stap te ver, maar wilt u wel eens mee maken hoe het er bij ons koor aan toe gaat, doe dan op projectbasis  mee aan het theaterstuk Jochanan van Patmos (zie elders op de site voor meer informatie). Voorwaarde is wel dat u dan enige koorervaring moet hebben. Na afloop van het laatste concert bent u vrij om te gaan, maar liever hebben we dat u dan besluit definitief lid te worden van het koor.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met dhr. Gerben de Vries, tel. (06-17028902).

E-mail zelf naar prcom@ccg-mannenkoor-joure.nl of kies ervoor het onderstaande formulier in te vullen.

Welk type opmerking wilt u verzenden?

 

Ik meld mij aan als aspirant lidIk wil eerst meer informatie

Naam (verplicht)

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail (verplicht)

Telefoon

Aanvullende informatie

 

Privacy verklaring

 

Het Christelijk Regionaal Mannenkoor Cantate Cum Gaudio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Het koor houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als  koor zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Catate Cum Gaudio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Catate Cum Gaudio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Catate Cum Gaudio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Catate Cum Gaudio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Catate Cum Gaudio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Christelijk regionaal mannenkoor Cantate Cum Gaudio

Kappenburch 6

8625 HP

Oppenhuizen

info@ccg-mannenkoor-joure.nl